• Váš košík je prázdny

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

SPOLOČNOSTI BEPACYCLES s. r. o.,

SO SÍDLOM ZAHÁJNICKÁ CESTA 161/72 053 33 NÁLEPKOVO,

IČO: 54 058 481,

ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM
OKRESNÝM SÚDOM KOŠICE, V ODDIELI SRO, VLOŽKA Č. 52488/V 

PRE PREDAJ TOVARU PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE OBCHODU UMIESTNENÉHO NA INTERNETOVEJ ADRESE:

WWW.BICYKLESNV.SK

ČLÁNOK 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti BEPACYCLES s. r. o., so sídlom ZAHÁJNICKÁ CESTA 161/72, NÁLEPKOVO, PSČ 053 33, IČO: 54 058 481, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice, v oddieli Sro, vložka č. 52488/V upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, teda spoločnosti BEPACYCLES s. r. o. a inej fyzickej či právnickej osoby, pred vznikom kúpnej zmluvy a pri jej uzatváraní, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej vždy medzi spoločnosťou BEPACYCLES s. r. o. ako predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ako kupujúcim, to všetko v súvislosti s predajom tovaru - bicyklov (ďalej len "bicykle") a ich príslušenstva (ďalej len "príslušenstvo") prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou BEPACYCLES s. r. o. na internetovej adrese https://www.bicyklesnv.sk/ (ďalej len "internetový obchod").

1.2

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní internetového obchodu predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3

Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.4

Obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese:

https://www.bicyklesnv.sk/ 

a kupujúcemu je teda umožnená ich archivácia a reprodukcia. Obchodné podmienky sú navyše kupujúcemu doručované spoločne s prijatím objednávky a faktúrou na jeho elektronickú adresu.

1.5

Kontaktné údaje spoločnosti:
BEPACYCLES s. r. o., so sídlom ZAHÁJNICKÁ CESTA 161/72, NÁLEPKOVO, PSČ 053 33, IČO: 54 058 481, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice, v oddieli Sro, vložka č. 52488/V 

Tel. číslo: +421 53 446 87 34
Email: bepa@bicyklesnv.sk
Poštová adresa:  BEPACYCLES s. r. o., Štefánikovo Nám.19, Spišská nová Ves, PSČ 052 01

Prevádzka spoločnosti  BEPACYCLES s. r. o.:
BEPACYCLES s. r. o., Štefánikovo Nám.19, Spišská nová Ves, PSČ 052 01 
tel.: 421 918 499 095, bepa@bicyklesnv.sk 
otv. hodiny: po-pia. 09:00- 17:00, sob.: 09:00-12:00

(ďalej ako „predajňa“)

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95 

ČLÁNOK 2

ZMLUVNÉ STRANY A DRUHY KÚPNYCH ZMLÚV

2.1

Predávajúcim je vždy spoločnosť BEPACYCLES s. r. o., so sídlom ZAHÁJNICKÁ CESTA 161/72, NÁLEPKOVO, PSČ 053 33, IČO: 54 058 481, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice, v oddieli Sro, vložka č. 52488/V (ďalej len "predávajúci"). Predávajúci je podnikateľským subjektom, ktorý sa zaoberá predajom bicyklov a ich príslušenstva.

2.2

Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"). V takom prípade je uzavretá kúpna zmluva tzv. spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovenia § 52 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka (zák. č 40/1964 Zb., v platnom znení).

2.3

V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Občianskym zákonníkom.

2.4

Kupujúcim môže byť aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "podnikateľ").

2.5

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak nie je výslovne v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb., v platnom znení).

2.6

V prípadoch, kedy pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je nutné rozlišovať medzi podnikateľom a spotrebiteľom, sú v týchto obchodných podmienkach tieto subjekty súhrnne označované ďalej len ako "kupujúci"

ČLÁNOK 3

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

3.2

Pri registrácii v internetovom obchode a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho.

3.3

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený elektronickou adresou a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

3.4

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.

3.5

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

ČLÁNOK 4

OBJEDNÁVKA TOVARU A KÚPNA ZMLUVA

4.1

Predávajúci vo svojom internetovom obchode zverejňuje katalóg tovaru ponúkaného na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode.

4.2

Pre objednanie tovaru v internetovom obchode musí zaregistrovaný a prihlásený kupujúci kliknúť pri ním požadovanom druhu tovaru na položku "Pridať do košíka". Následne sa kliknutím na položku „Košík“ kupujúci dostane do objednávkového formulára, ktorý pozostáva z nižšie uvedených krokov:

 •          v kroku Zhrnutie vidí kupujúci všetky tovary, ktoré si dal do košíka, v tomto kroku môže kontrolovať obsah košíka
 •          v kroku Adresa je kupujúci povinný pravdivo, správne a úplne uviesť svoju fakturačnú a dodaciu adresu,
 •          v kroku Doručenie je kupujúci pre ďalší postup povinný vysloviť súhlas s týmito obchodnými podmienkami, odsúhlasiť ním vybraný spôsob dodania tovaru a prechodom k nasledujúcemu kroku Platba kupujúci potvrdzuje zo svojej strany objednávku,
 •          v kroku Platba je kupujúci povinný vybrať spôsob platby za tovary vybrané v internetovom obchode.

4.3

Pred záverečným potvrdením objednávky tak, ako je vyššie uvedené, je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci v objednávke uviedol v predchádzajúcich krokoch.

4.4

Záverečným potvrdením objednávky kupujúci opätovne potvrdzuje, že sa zoznámil so znením obchodných podmienok, že s obchodnými podmienkami súhlasí a výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.5

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú kupujúci používa pri prihlasovaní do internetového obchodu.

4.6

Potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim zaslané na adresu elektronickej pošty kupujúceho obsahuje číslo objednávky, dátum a čas uskutočnenia objednávky kupujúcim, spôsob platby, predmet kúpnej zmluvy - vybraný tovar a jeho cena vrátane poštovného, spôsob dopravy a doručovaciu a fakturačnú adresu. Prílohou tohto prijatia objednávky je v elektronickej podobe aj faktúra a obchodné podmienky.

4.7

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Výška nákladov na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom elektronických komunikačných služieb, mobilným operátorom a pod.

4.8

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

4.9

Kúpna zmluva vo forme prijatia objednávky predávajúcim je kupujúcemu zaslaná na adresu elektronickej pošty kupujúceho a je teda umožnená jej archivácia a reprodukcia.

ČLÁNOK 5

PREPRAVA A DODANIE TOVARU (DODACÍ PORIADOK)

5.1

Spôsoby dodania tovaru zakúpeného v internetovom obchode sú predávajúcim určené takto:

 

 •          v prípade, že zakúpeným tovarom je bicykel, bude bicykel odovzdaný kupujúcemu v prvom rade osobne buď v predajni, alebo doručením na uvedenú adresu v objednávke zákazníka a to vozidlom prevádzky (okruh 25 km od prevádzky). Ak dané podmienky neumožňujú prevzatie bicykla v predajni, alebo doručenie vozidlom prevádzky, bude bicykel doručený spoločnosťou DPD SK po  vykonaní predpredajného servisu.
 •          v prípade, že zakúpeným tovarom je príslušenstvo a cyklodoplnky, bude zakúpené príslušenstvo a cyklodoplnky dodané kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD SK na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke,
 •          v prípade, že kupujúci v internetovom obchode predávajúceho kúpi bicykel a zároveň aj príslušenstvo, cyklodoplnky, bude dodanie všetkého tovaru prebiehať ako v prípade zakúpenia iba bicykla.

5.2

Dodacia lehota pre bicykle je 2 až 14 pracovných dní s tým, že v tejto lehote bude bicykel pripravený na prevzatie kupujúcim v predajni. Kupujúci bude o možnosti vyzdvihnutia kúpeného tovaru na predajni informovaný predávajúcim prostredníctvom kontaktných údajov kupujúceho uvedených v jeho užívateľskom účte (najmä prostredníctvom elektronickej adresy alebo telefónneho čísla).

5.3

Dodacia lehota pre príslušenstvo je 2 až 14 dní s tým, že v tejto lehote bude zakúpené príslušenstvo dodané na adresu kupujúceho prostredníctvom spoločnosti DPD SK a v prípade, že bolo príslušenstvo objednané spolu s bicyklom, bude príslušenstvo v tejto lehote pripravené na prevzatie kupujúcim v predajni spolu s bicyklom. Ak je pri objednávaní daného tovaru uvedený stav „Skladom“ , tento je možné vyzdvihnúť v predajni okamžite.

5.4

4. V prípadoch, keď je tovar z internetového obchodu dodávaný prostredníctvom spoločnosti DPD SK, riadi sa preprava obchodnými podmienkami spoločnosti DPD SK, zverejnenými na internetovej adrese https://www.dpd.com/sk.

5.5

Spoločne s bicyklom je kupujúcemu dodávaný návod na použitie a záručný list.

5.6

Podmienkou dodania tovaru kupujúcemu je v prípade bezhotovostnej platby úplné zaplatenie kúpnej ceny.

5.7

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 •          tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 •          dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 •          tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.8

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť obalu a obsah zásielky. Kupujúci je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky.

ČLÁNOK 6

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Kúpne ceny, uvedené v internetovom obchode pri jednotlivých druhoch tovaru, v sebe už zahŕňajú daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške. V kúpnej cene však nie je zahrnuté dopravné, ktoré predstavuje v prípade objednávky tovaru v hodnote do 70,00 Eur čiastku 3,90 Eur, v prípade objednávky tovaru v hodnote 70,00 Eur a viac, sa dopravné kupujúcemu neúčtuje.

6.2

Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 •          v prípade, že zakúpeným tovarom je príslušenstvo:
 1.         platbou na dobierku, pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru v okamihu prevzatia tovaru od dopravcu,
 2.         priamou platbou z účtu kupujúceho prostredníctvom internetbankingu
 3.         v predajni pri prevzatí tovaru a to v hotovosti, alebo platobnou kartou
 •          v prípade, že zakúpeným tovarom je tovarom je bicykel alebo bicykel a zároveň príslušenstvo, cyklodoplnky:
 1.         platbou na dobierku, pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti v okamihu prevzatia tovaru od dopravcu,
 2.         priamou platbou z účtu kupujúceho prostredníctvom internetbankingu
 3.         v predajni pri prevzatí tovaru a to v hotovosti, alebo platobnou kartou
 4.         prostredníctvom splátkovej spoločnosti Amico Finance a.s., pričom je potrebné sa riadiť postupom a pokynmi splátkovej spoločnosti.

 

V prípade platby prostredníctvom platobnej karty, prevodom z účtu kupujúceho a využitím splátkovej spoločnosti, predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikne v súvislosti s používaním týchto platobných služieb.

6.3

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj prípadné náklady spojené s dodaním tovaru uvedené v bode 1. tohto článku obchodných podmienok.

6.4

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

6.5

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6.6

Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru, vystavený predávajúcim kupujúcemu, zašle predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho spolu s prijatím objednávky a s obchodnými podmienkami.

6.7

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia.

ČLÁNOK 7

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. Ak predávajúci tieto svoje informačné povinnosti splnil dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil svoje povinnosti, najneskôr však do 12 mesiacov od prevzatia plnenia. Ak predávajúci nesplní tieto svoje informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov a 14 dní od prevzatia plnenia.

7.2

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo z dôvodu neprevzatia zásielky kupujúcim v odbernej lehote 18 kalendárnych dní. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

7.3

Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, urobí tak doručením odstúpenia listinnou formou na adresu prevádzky predávajúceho, ktorá je BEPACYCLES s. r. o., Štefánikovo námestie 19, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných podmienok. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi uviesť v odstúpení číslo účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí, v opačnom prípade bude úhrada uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe. Spotrebiteľ sa po odstúpení od zmluvy zaväzuje doručiť predávajúcemu zakúpený tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, a to v stave, v akom mu bol dodaný, tzn. kompletný, so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom a nepoškodený. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.4

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.5

V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

7.6

Predávajúci sa zaväzuje vrátený tovar prevziať späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, a to vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru spôsobom podľa ods.5 tohto článku. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

7.7

Spôsoby vrátenia tovaru zakúpeného v internetovom obchode pri odstúpení od zmluvy a spôsob vrátenia platby za zakúpený tovar pri odstúpení od zmluvy sú predávajúcim určené takto:

 •          kupujúci zašle tovar na adresu prevádzky BEPACYCLES s. r. o., Štefánikovo námestie 19, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, pričom platba za vrátený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru do prevádzky BEPACYCLES s. r. o., Štefánikovo námestie 19, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01

7.8

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,90 EUR do 150,- EUR.

7.9

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,90 EUR do 150,- EUR.

7.10

Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený či vzhľadom k odstúpeniu neprimerane opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči spotrebiteľovi nárok na náhrady škody jemu tým vzniknuté, ktoré spočívajú v zodpovednosti spotrebiteľa za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

7.11

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. najmä:

 •          predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 •          predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 •          predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

7.12

Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov.

ČLÁNOK 8

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

8.1

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu v prípade príslušenstva alebo okamih prevzatia tovaru kupujúcim v predajni zvolenej kupujúcim v objednávke v prípade bicykla alebo v prípade bicykla a príslušenstva.

8.2

Pri kúpe bicykla vystaví predávajúci kupujúcemu záručný list, ktorý kupujúci dostane spolu s bicyklom v predajni zvolenej kupujúcim v objednávke, pri kúpe príslušenstva potom ako doklad o záruke slúži kupujúcemu faktúra, ktorú kupujúci dostane spoločne s obchodnými podmienkami na svoju elektronickú adresu.

8.3

Kupujúcemu sa odporúča dodaný tovar pri prevzatí prehliadnuť. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané.

8.4

V prípade, že kupujúci v internetovom obchode zakúpil iba príslušenstvo, reklamáciu tohto príslušenstva a jeho záručný servis zaisťuje predávajúci - spoločnosť BEPACYCLES s. r. o. . Kupujúcemu sa odporúča zaslať reklamáciu písomne na adresu BEPACYCLES s. r. o., Štefánikovo námestie 19, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01 spoločne so sprievodným listom, v ktorom popíše dôvody reklamácie, priložiť reklamovaný tovar a faktúru. Predávajúci kupujúcemu potvrdí uplatnenie reklamácie vyrozumením na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte. O výsledku reklamácie bude kupujúci vyrozumený na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte a písomne na adresu uvedenú v objednávke, príp. adresu uvedenú pri reklamácii.

8.5

V prípade, že kupujúci v internetovom obchode zakúpil len bicykel alebo bicykel a zároveň aj príslušenstvo, reklamáciu a záručný servis zaisťuje predávajúci vždy prostredníctvom predajne predávajúceho, pričom sa kupujúcemu odporúča aby sa obrátil na tú predajňu, kde daný tovar zakúpil.

8.6

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, teda do 30 dní odo dňa doručenia tovaru vrátane všetkých informácií a dokumentov potrebných na uplatnenie reklamácie predávajúcemu na jeho uvedenú adresu. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na podnikateľov.

8.7

V záručnej dobe je možné reklamovať vady tovaru zakúpeného v internetovom obchode, ale záruka sa nevzťahuje na nižšie uvedené vady:

 •          vady spôsobené poškodením v dôsledku udalostí majúcich pôvod vo vyššej moci (požiare, záplavy, zemetrasenia, a podobne),
 •          vady spôsobené nevhodným užívaním tovaru na účely, pre ktoré nie je tovar určený,
 •          vady spôsobené bežným opotrebením (pri bicykloch napr. bežné opotrebovanie jeho gumových častí – plášte, duše, brzdové gumičky,...),
 •          vady spôsobené neodbornými zásahmi do konštrukcie tovaru,
 •          vady na bicykloch spôsobené zaobchádzaním a používaním v rozpore s návodom na použitie,
 •          v prípade bicyklov sa záruka nevzťahuje tiež na vady spôsobené užívateľom – poškodenie výrobku jeho neodborným zostavením (napr.: nedostatočné zasunutie sedlovej trubky do rámu a predstavca do vidlice, nedostatočné utiahnutie pedálov v kľukách), nesprávnym používaním a zanedbaním starostlivosti o bicykel (napr.: nedotiahnuté kľuky k stredovej osi, nevhodné uskladnenie), poškodenie vzniknuté haváriou, neodbornou opravou, nesprávnou údržbou bicykla, poškodenie vzniknuté zámenou komponentov za nekompatibilné s danou výbavou bicykla, technickým zásahom do rámu bicykla a na vady spôsobené mechanickým poškodením – opotrebovaním pri bežnom používaní bicykla (napr.: poškodenie laku).

8.8

Kupujúcemu sa odporúča nechať si zakúpený bicykel odborne zmontovať v odbornom cykloservise a nechať si túto skutočnosť potvrdiť na záručnom liste. Predávajúci okrem vyššie uvedených chýb neručí ani za chyby spôsobené neodbornou montážou bicykla kupujúcim alebo inou osobou v rozpore s ustanovením tohto odseku.

8.9

Kupujúcemu sa ďalej odporúča pri bicykloch podstúpiť pravidelné odborné prehliadky bicykla v odbornom cykloservise, a to po každých 500 najazdených kilometroch, avšak najmenej raz ročne. Pre prípad následnej reklamácie si kupujúci nechá potvrdenie o podstúpení odbornej prehliadky vyznačiť na záručnom liste. Predávajúci neručí za poškodenie bicykla spôsobené v dôsledku zanedbania tejto povinnosti kupujúcim.

8.10

Okrem všetkých vyššie uvedených prípadov neručí predávajúci za poškodenie tovaru ani v prípade, že kupujúci skladuje zakúpený tovar v nevhodných podmienkach (napr. zvýšená prašnosť a vlhkosť prostredia atď.).

8.11

Za poškodenie tovaru sa nepovažuje ani vypršanie životnosti tovaru (napríklad batérií dodávaných spolu s niektorým príslušenstvom činí životnosť cca 6 mesiacov).

8.12

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predávaná vec má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť. Predávaná vec musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahuje na podnikateľov.

8.13

Spotrebiteľ má ďalej v závislosti na povahe poškodenia tovaru pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 •          Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 •          Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 •          Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na podnikateľov.

8.14

V prípade reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov s týmto odstúpením spojených.

8.15

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru alebo jeho súčasti, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie.

8.16

1Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.17

Ustanovenia odseku 6. a odseku 12. až odseku 16. tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa v prípade kupujúceho - podnikateľa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení).

ČLÁNOK 9

DORUČOVANIE

9.1

Všetky oznámenia, správy či iné úkony súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené, a to buď písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty a adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte, prípadne inú kupujúcim uvedenú adresu. Predávajúcemu sa doručuje na adresu:  BEPACYCLES s. r. o., Štefánikovo námestie 19, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

9.2

Správy, oznámenia a iné úkony sú druhej zmluvnej strane doručené v nižšie uvedených okamihoch:

 •          v prípade doručovania elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom, kedy mala zmluvná strana objektívnu možnosť sa so správou, oznámením či iným úkonom oboznámiť,
 •          v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 •          v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

ČLÁNOK 10

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI A PODMIENKACH RIEŠENIA SPORU PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

10.1

Kupujúci ako spotrebiteľ (nie podnikateľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

10.2

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www.economy.gov.sk.

ČLÁNOK 11

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, pri svojej registrácii na internetových stránkach eshopu alebo odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť nasledujúce osobné údaje oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, dátum alebo rok narodenia, adresu trvalého bydliska a adresu dodania vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.2

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, pri svojej registrácii na internetových stránkach eshopu alebo odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.3

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013Z Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe, a to v nevyhnutnej miere dopravcovi za účelom doručenia tovaru kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11.4

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo za účelom zasielania newsletteru.

11.5

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 15 ods. 1 ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.6

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 •          potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 •          vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
 •          vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 •          vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 •          opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 •          likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 •          likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 •          blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

11.7

Právo kupujúceho podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

11.8

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 •          spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
 •          využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 •          poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

11.9

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho:

 •          kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 •          namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

11.10

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 29 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

11.11

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 •          Direct Parcel Distribution SK s.r.o. , Technická 7 , 821 04 Bratislava, IČO: 35834498
 •          BEPACYCLES s. r. o., Štefánikovo námestie 19, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01

11.12

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.

11.13

Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 4746.

11.14

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

11.15

Kupujúci môže zaškrtnutím políčka newsletter alebo registráciou pre newsletter vyjadriť svoj súhlas zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať odhlásením z databázy kliknutím na odkaz v informačnom emaily, alebo zaslaním žiadosti na email: snv@bicyklesnv.sk

ČLÁNOK 12

ĎALŠIE USTANOVENIA

12.1

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod.

12.2

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

12.3

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

12.4

Predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné.

12.5

Predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné.

12.6

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.

12.7

Platnosť týchto obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok vydaných predávajúcim, ktoré nahradia tieto obchodné podmienky.

12.8

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2021.

Priestor pre obchodnú politiku...